regulamin klubu

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientek uczęszczających do Klubu PUELLA

§1 Wykupienie karty klubowej.
1. Klientką Klubu PUELLA może zostać osoba pełnoletnia, która wypełniła Wniosek o wydanie karty Klubu PUELLA oraz wniosła opłatę za zamówiony rodzaj i zakres świadczonych usług.
2. Klientką Klubu PUELLA może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem uzyskania zgody jednego z rodziców lub opiekuna.
3. Wypełnienie wniosku o wydanie karty Klubu PUELLA jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientką a Klubem PUELLA na świadczenie usług rekreacyjno-sportowych wewnątrz Klubu.
4. Karta klubowa ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klientka zobowiązana jest do nieodstępowania karty osobom trzecim.
5. Opłata za wydanie karty klubowej jest jednorazowa i bezzwrotna.
6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Klubu PUELLA. Klub zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i wprowadzenia korekty własnych danych.
7. Klientka oświadcza, że jej stan zdrowia zezwala na korzystanie przez nią z urządzeń znajdujących się w Klubie PUELLA oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Klientka jest zobowiązana poinformować o tym obsługę Klubu.
§ 2 Uczestnictwo w zajęciach
1. Klientka Klubu PUELLA otrzymuje kartę, która służy do rejestracji wejścia do Klubu i wyjścia z Klubu.
2. Opłacona karta klubowa upoważnia do uczestnictwa w zajęciach oraz do korzystania z sauny. Kartę Klubu zostawiamy w recepcji i odbieramy po zakończeniu zajęć. Zabrania się doraźnego korzystania z usług Klubu, które nie są wykupione w ramach karnetu.
3. Tylko Klientka, która ukończyła 16 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu przeznaczonej dla osób dorosłych: siłowni, zajęć na sali aerobowej i tanecznej (z wyłączeniem zajęć dla dziewczynek i nastolatek), sauny i solarium.
4. Karnet na zajęcia nie wymaga zapisów na ustalone dni i godziny. W sytuacji, gdy Klientka korzysta z więcej niż jednego treningu na siłowni bądź z więcej niż jednych zajęć otwartych, recepcja Klubu PUELLA pobierze z karnetu odpowiednią ilość wejść.
5. Klientka jest zobowiązana do poinformowania recepcji Klubu o wyborze zajęć, z jakich będzie korzystać w Klubie w ramach wykupionego karnetu. Na tej podstawie jest dokonywana rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach. Zmiana uczestnictwa w zajęciach powinna zostać zgłoszona wcześniej w recepcji Klubu.
6. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo osób ćwiczących, pracownik Klubu ma prawo nie wpuścić spóźnionej Pani na zajęcia, nawet pomimo wcześniej dokonanej rezerwacji na w/w zajęcia.
7. Karta Klubu PUELLA umożliwia wejście do szatni najwcześniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
8. Zajęcia na salach ćwiczeń oraz na siłowni kończą się na 10 minut przed zamknięciem Klubu.
9. Czas działania sauny jest ograniczony do godziny 21.30 (od poniedziałku do piątku) i do godziny 15.30 (w soboty i niedziele).
§ 3 Korzystanie z usług Klubu PUELLA
1. Klientka Klubu PUELLA zobowiązana jest :
- do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez inne Klientki lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Klubu
- do przestrzegania i zachowania czystości
- stosować się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń
- korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń na urządzeniach w Klubie PUELLA
- po ćwiczeniach odłożyć sprzęt w wyznaczone miejsce
- nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie Klubu PUELLA
- na salach do ćwiczeń oraz na siłowni nosić czyste obuwie sportowe zmienne, różne od tego, w którym Klientka przyszła do Klubu PUELLA
- nie wprowadzać małych dzieci na siłownię lub sale ćwiczeń za wyjątkiem zajęć przeznaczonych dla dzieci.
- do opuszczenia pomieszczeń Klubu najpóźniej do godziny 22.00 (od poniedziałku do piątku) i do godziny 16.00 (w soboty i niedziele). Wyjątek stanowią jednorazowe zmiany godzin otwarcia Klubu.
§ 4 Sprawy organizacyjne
1. Klientki Klubu PUELLA zobowiązane są do przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w udostępnionych szafkach.
2. Klub PUELLA udostępnia Klientom na czas korzystania z usług Klubu PUELLA zamykane przy użyciu klucza szafki.
3. Dyrekcja Klubu zwraca się do Klientek z uprzejmą prośbą o niewnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Klientka zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. W przypadku nieodnalezienia kluczyka Klientka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) jako ekwiwalent za wymianę zamka.
5. W przypadku zgubienia karty Klientka zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. Wówczas Klub ponownie pobiera opłatę w wysokości 10zł (słownie: dziesięć złotych) za wydanie nowej karty.
6. Klub PUELLA zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. W tym przypadku Klub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty, a Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
7. Klub PUELLA zastrzega sobie prawo odwołania zajęć przy liczbie zgłoszonych mniejszej niż 5 osób. Informacja o odwołaniu zajęć dostępna będzie w recepcji Klubu.
8. Klub zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć oraz pracy instruktorów. Informacja o zmianach będzie dostępna w recepcji Klubu.
§ 5 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie
1. Prawo do rezerwacji zajęć w Klubie mają Klientki posiadające karnet na zajęcia.
2. Klientka ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach bezpośrednio na recepcji, drogą telefoniczną lub przez internet. Rezerwacje przyjmowane są najpóźniej do 1 godziny przez rozpoczęciem zajęć.
3. Zajęcia oznaczone jako „podwójne wejście” wymagają podwójnej rezerwacji.
4. Klientka ma prawo do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
5. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na zarezerwowanych zajęciach recepcja Klubu PUELLA pobiera z karnetu kolejne wejście.
6. Zasady rezerwacji i odwoływania zajęć dla posiadaczek kart zewnętrznych (Multisport, FitProfit, OKSystem, FitFlex) dostępne w recepcji Klubu Puella.
§ 6 Zasady płatności w Klubie
1. Wszystkie karnety w Klubie są ważne przez 28 dni od daty dokonania płatności lub innej daty podanej w dniu dokonania płatności (nie później niż 28 dni po dokonaniu wpłaty).
2. Płatności w Klubie dokonywane są najpóźniej do godziny 21.45 (od poniedziałku do piątku) lub do godziny 15.45 (w soboty i niedziele).
3. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi.
4. Akcji promocyjnych nie wolno łączyć ze sobą.
5. Faktury i rachunki są wystawiane wyłącznie na podstawie przedstawionego paragonu fiskalnego.