regulamin klubu

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z usług klubu Puella (dalej: "Klub PUELLA”), prowadzonego przez Katarzynę Leśniak i Sylwię Kromkę, działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą TWINS Katarzyna Leśniak, Sylwia Kromka s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabacki Dukt 7 lok. 1, 02-796 Warszawa, wpisaną do CEIDG pod nr NIP: 951 21 21 958, REGON: 015829126 (dalej: „TWINS s.c.”).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Klientką Klubu PUELLA może zostać osoba pełnoletnia, która wypełniła wniosek o wydanie karty Klubu PUELLA.
2. Klientką Klubu PUELLA może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem uzyskania zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Korzystanie z usług Klubu PUELLA odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientką,  a TWINS s.c.
4. Wypełnienie wniosku o wydanie karty Klubu PUELLA oraz wykupienie karnetu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientką, a TWINS s.c. na świadczenie usług rekreacyjno-sportowych wewnątrz Klubu PUELLA.
5. Umowa o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych jest zawierana przy zakupie każdego kolejnego karnetu i obowiązuje przez miesiąc kalendarzowy, liczony od daty aktywacji karnetu, wskazanej w dniu zakupu (nie później niż miesiąc po dokonaniu wpłaty). Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron wyłącznie z ważnych powodów. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila.
6. Klientki zobowiązane są do stosowania się do postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Klientka narusza postanowienia Regulaminu, TWINS s.c. może żądać opuszczenia terenu Klubu przez Klientkę oraz rozwiązać z nią umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić zawarcia pierwszej lub kolejnej umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, Klientce zostaną zwrócone kwoty za niewykorzystane zajęcia (w przypadku karnetów przewidujących określoną liczbę wejść) lub za okres od momentu wypowiedzenia umowy do upływu ważności karnetu (w przypadku karnetów OPEN).
8. Umowa z Klientką korzystającą z usług Klubu PUELLA w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy TWINS s.c. a partnerem zewnętrznym jest zawierana osobno przy każdorazowym skorzystaniu z Klubu PUELLA.
9. Karta klubowa ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klientka zobowiązana jest do nieodstępowania karty osobom trzecim.
10. Opłata za wydanie karty klubowej jest jednorazowa i bezzwrotna.
11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Klubu PUELLA. Klub zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom, będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych oraz informuje o możliwości wglądu i wprowadzenia korekty własnych danych przez Klientkę.
12. Klientka oświadcza, że jej stan zdrowia zezwala na korzystanie przez nią z urządzeń znajdujących się w Klubie PUELLA oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Klientka jest zobowiązana poinformować o tym obsługę Klubu.


§ 2 Uczestnictwo w zajęciach

1. Klientka Klubu PUELLA otrzymuje kartę, która służy do rejestracji wejścia do Klubu i wyjścia z Klubu.
2. Karta klubowa upoważnia do uczestnictwa w zajęciach oraz do korzystania z sauny. Kartę Klubu zostawiamy w recepcji i odbieramy po zakończeniu zajęć. Klientka nie jest uprawniona do doraźnego korzystania z usług Klubu, które nie zostały wykupione w ramach karnetu.
3. Tylko Klientka, która ukończyła 15 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu.
4. Klientka, która nie ukończyła 15 lat ma prawo do korzystanie z pełnej oferty Klubu tylko w towarzystwie opiekuna prawnego lub rodzica.
5. W sytuacji gdy Klientka, posiadająca karnet z limitem wejść korzysta z więcej niż jednego treningu, recepcja Klubu pobierze z karnetu odpowiednią ilość wejść.
6. Klientka jest zobowiązana do poinformowania recepcji Klubu o wyborze typu zajęć, z jakich będzie korzystać w Klubie w ramach wykupionego karnetu. Na tej podstawie może być dokonywana rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach. Zmiana uczestnictwa w zajęciach powinna zostać zgłoszona wcześniej w recepcji Klubu.
7. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo osób ćwiczących, pracownik Klubu ma prawo nie wpuścić spóźnionej Pani na zajęcia, pomimo wcześniej dokonanej rezerwacji na w/w zajęcia.
8. Karta Klubu PUELLA umożliwia wejście do szatni najwcześniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
9. Zajęcia na salach ćwiczeń oraz na siłowni kończą się na 10 minut przed zamknięciem Klubu.
10. Sauna jest dostępna tylko na życzenie Klientki. Chęć skorzystania z sauny należy zgłosić w recepcji klubu najpóźniej na 30 minut przed jej rozpoczęciem. Czas działania sauny jest ograniczony do godziny 21.30 (od poniedziałku do piątku) i do godziny 15.30 (w soboty i niedziele).


§ 3 Korzystanie z usług klubu PUELLA

Klientka Klubu PUELLA zobowiązana jest :

- do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez inne Klientki,  lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Klubu
- do przestrzegania i zachowania czystości
- stosować się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń,
- korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń na urządzeniach w Klubie PUELLA
- po ćwiczeniach odłożyć sprzęt w wyznaczone miejsce
- nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie Klubu PUELLA
- na salach do ćwiczeń oraz na siłowni nosić czyste obuwie sportowe zmienne, różne od tego, w którym Klientka przyszła do Klubu PUELLA
- nie wprowadzać małych dzieci na siłownię lub sale ćwiczeń za wyjątkiem zajęć przeznaczonych dla dzieci
- do opuszczenia pomieszczeń Klubu najpóźniej do godziny 22.00 (od poniedziałku do piątku) i do godziny 16.00 (w soboty i niedziele). Wyjątek stanowią jednorazowe zmiany godzin otwarcia Klubu.


§ 4 Sprawy organizacyjne

1. Dyrekcja Klubu zwraca się do Klientek z uprzejmą prośbą o niewnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu.
2. Klub PUELLA udostępnia Klientkom szafki (zamykane przy użyciu klucza) na czas korzystania z usług Klubu PUELLA. 
3. Korzystanie z szafek jest dobrowolne.
4. W celu wydania kluczyka do szafki Klientka jest zobowiązana do pozostawienia pod jego zastaw: karty Klubu PUELLA, dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, bądź karty zewnętrznej, umożliwiającej korzystanie z usług Klubu.
5. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Klientka zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. W przypadku nieodnalezienia kluczyka Klientka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) jako ekwiwalent za wymianę zamka.
6. W przypadku zgubienia karty Klientka zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. Wówczas Klub ponownie pobiera opłatę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za wydanie nowej karty.
7. Klub PUELLA zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć dostępna będzie w recepcji Klubu.
8. Klub zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć oraz pracy instruktorów. Informacja o zmianach będzie dostępna w recepcji Klubu.


§ 5 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie

1. Prawo do rezerwacji zajęć w Klubie mają Klientki posiadające karnet z limitem wejść.
2. Zajęcia oznaczone jako „podwójne wejście” wymagają podwójnej rezerwacji.
3. Klientka ma prawo do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
4. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na zarezerwowanych zajęciach recepcja Klubu PUELLA pobiera z karnetu odpowiednią ilość wejść.
5. Zasady rezerwacji i odwoływania zajęć dla posiadaczek kart zewnętrznych są dostępne u dystrybutorów kart oraz w recepcji Klubu PUELLA.

§ 6 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie dla posiadaczek kart zewnętrznych
MULTISPORT, FIT PROFIT

1. Rezerwacji zajęć można dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem (maksymalnie do 1 godziny zajęć dziennie). Uczestniczenie w większej ilości zajęć dziennie jest możliwe tylko w ramach wolnych miejsc za zgodą recepcji Klubu.
2. Anulowanie rezerwacji jest możliwe najpóźniej do 2 godzin (w godzinach otwarcia klubu) przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na zarezerwowanych zajęciach recepcja Klubu PUELLA inkasuje kaucję z konta klientki.
3. W przypadku skorzystania przez Klientkę z innych zajęć niż wcześniej zarezerwowane z konta Klientki zostanie  pobrana kaucja.
4. W przypadku nieaktywnej kaucji istnieje możliwość jej zwrotu w terminie do 6 miesięcy od ostatniego użycia.

§ 7 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie dla posiadaczek kart zewnętrznych
OK SYSTEM

1. Rezerwacji zajęć można dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem (maksymalnie do 1 godziny zajęć dziennie). 
2. Anulowanie rezerwacji jest możliwe najpóźniej do 2 godzin (w godzinach otwarcia klubu) przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na zarezerwowanych zajęciach recepcja Klubu PUELLA inkasuje kaucję z konta klientki.
4. W przypadku nieaktywnej kaucji istnieje możliwość jej zwrotu w terminie do 6 miesięcy od ostatniego użycia.

§ 8 Treningi personalne

1. Tylko aktywna karta klubowa daje możliwość wykupienia treningów personalnych w klubie Puella.
2. Termin skorzystania z treningu personalnego jest ograniczony do 30 dni dla pojedynczego treningu i do 60 dni dla pakietu 4 i 8 treningów.
3. Czas trwania pojedynczego treningu personalnego wynosi 60 minut.
4. Klientka jest zobowiązana do zarezerwowania i zgłoszenia uczestnictwa w treningu na recepcji Klubu.
5. Treningi personalne mogą być rezerwowane tylko w ramach ważnego karnetu.
6. Klientka ma prawo do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem treningu w godzinach pracy klubu.
7. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na treningu, trening zostaje uznany za wykonany.
8. Klientka może skorzystać tylko z treningów personalnych, które zostały zakupione i zarezerwowane w klubie Puella.
9. Treningi personalne niezakupione w recepcji klubu są niezgodne z Regulaminem Klubu i skutkują natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

§ 9  Zasady płatności w Klubie

1. Poza ofertą stałą, TWINS s.c. może wprowadzać okresowo promocje. Promocje nie podlegają łączeniu.
2. Faktury i rachunki są wystawiane wyłącznie na podstawie przedstawionego paragonu fiskalnego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Klientka może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez TWINS s.c. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu PUELLA lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: puella@puella.com.pl. W zgłoszeniu Klientka powinna wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer karty klubowej, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. TWINS s.c. zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
2. Regulamin dostępny jest w Klubie PUELLA oraz na stronie internetowej www.puella.com.pl.
3. TWINS s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie PUELLA oraz na stronie internetowej www.puella.com.pl. O zmianach Regulaminu Klientki zostaną poinformowane.